JULKAISUT - Kirjat


Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura

Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran tarkoitus on julkaista ja levittää pääsääntöisesti teosofista ja Ruusu-Ristiläistä teosofiaa sisältäviä kirjoja ja lehtiä.

Lue lisää...

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja on saatavilla:
Sivu 3 / 5
Vihkimyksen polku

Vihkimyksen polku

Pekka Ervast

Teos perustuu kirjailija Pekka Ervastin pitämiin esitelmiin, joissa hän okkultisen tiedon valossa kuvaa ihmisen historiaa ja kehitystä. Hän toteaa, ettei ihminen ole vain pystyyn noussut eläin, vaan sisäisesti jotain, joka on nostanut ihmisen pystyyn. Ihmisen on tutkittava itseään, tultava omien kokemustensa kautta itsetietoiseksi, sillä ihmisen sisäisen kehityksen edellytykset ovat hänessä itsessään. Hänen ensimmäinen velvollisuutensa ihmisenä on tulla totuudenetsijäksi. Ihmiskunnan piirissä on aina ollut auttajia, henkisiä opettajia, joiden puoleen ihminen on totuudenetsijänä voinut kääntyä. Ervast kuvaa vihkimyksiä eri aikakausina ihmisen eri kehitysasteilla ja kiinnittää huomiota niihin moninaisiin kokemuksiin, joita totuudenetsijä vihkimyksen polulla kohtaa.

Lataa kirja

Uusi uskonpuhdistus

Uusi uskonpuhdistus

Pekka Ervast

Ervast näkee, ettei kirkko täytä sille asetettua tehtävää yhtäältä siksi, ettei se levitä Jeesuksen oppia, toisaalta koska monelta sen edustajalta puuttuu elävä usko ja etiikka. Nämä esitelmät hahmottavat ennenkaikkea kirkon oppeja koskevaa uskonpuhdistusta, joka korjaisi nämä epäkohdat. Ervast puhuu mm. kirkonopin suhteesta kuolemaan ja Jumalan armoon. Hän kuvailee elävästi pyhityksen tietä, joka on uskonelämän kehitys yksilössä. Lisäksi hän osoittaa, miten Jeesuksen elämä ja kuolema avasi meille jokaiselle portin, joka johtaa taivasten valtakuntaan eli Jumalan kokemiseen.

Lataa kirja

Pieni Ruusu-Risti – katekismus

Pieni Ruusu-Risti – katekismus

Pekka Ervast

Pieni Ruusu-Risti – katekismus tarkastelee kysymysten javastausten muodossa ruusuristiläisyyden peruskysymyksiä: Jeesuksen seitsemää käskyä, uskon ja tiedon kysymystä, Jumalan valtakuntaa sekä jumalanpalvelusta ja sakramenttia. Lisäksi se ottaa kantaa uuden opettajan syntymiseen ihmiskunnan keskuuteen. Loppusanoissa Ervast kuvailee vuoropuhelun muodossa sitä yleistä elämänasennetta ja henkeä, joka on ominainen vilpittömälle totuudenetsijälle.

Lataa kirja

Upanisadit

Upanisadit

C. Rajagopalachari

Upanisadit on hindulaisuuden pyhä kirja, joka ilmentää voimakasta tieteellistä henkeä uskonnollisen etsimisen yhteydessä. Pyhät tarut antavat selkeitä opetuksia ihmisen ja maailman rakenteesta ja menetelmästä, jonka avulla meidän on mahdollista oppia samastumaan siihen ikuiseen, joka meissä piilee.

Kristus meissä

Kristus meissä

Pekka Ervast

Kirja Kristuksen vaikutuksesta ihmiselämään sen eri kehitysvaiheissa. Jeesuksen elämää tarkastellaan esimerkkinä kristusvoimien ilmenemisestä totuudenetsijän elämässä. Se kuvataan symbolisena näytelmänä, jokatoistuu erilaisine kokemuksineen totuudenetsijän elämänvaiheissa.

Lataa kirja

Kirkko-ekleesia

Kirkko-ekleesia

Pekka Ervast

Ervast palauttaa lukijan mieleen kirkon alkuperäisen tarkoituksen ja tehtävän, joista nykykirkkomme on aikojen saatossa loitontunut. Hänkäsittelee kirkkoa sen jäsenten muodostamana yhteisönä, yhteiskunnallisena laitoksena sekä mysteeriolaitoksena, jonka tehtävänä on auttaa yksilöä eteenpäin kristillisellä itsekasvatuksen tiellä.

Lataa kirja

Ihmisen synty

Ihmisen synty

Pekka Ervast

Tutkimus inhimillisen minuuden kehittymisestä, sen eri olemuspuolten syntyhistoriasta ihmiskunnan varhaisemmissa vaiheissa sekä niiden ulkopuolisten voimien luonteesta, jotka tähan kehitysprosessiin ovat vaikuttaneet. Kirja valottaa myös niitä lukuisia kehitysimpulsseja, joiden kohteena ihminen on ja joiden vähittäisestä yhteensovittumisesta muodostuu ehjä kokonaisuus.

Lataa kirja

Kuoleman valtakunnassa

Kuoleman valtakunnassa

Uuno Pore

Pore tekee tässä esitelmässä selkoa siitä, mitä ihmiselle kuolemassa okkultisesti katsoen tapahtuu. Hän kuvailee kuolemanjälkeistä matkaa Tuonelan kiirastulen läpi taivaalliseen elämään. Nämä ovat tajunnantiloja, joiden yksityiskohtainen luonne määräytyy yksilön mukaan.

Karma ja sairaudet

Karma ja sairaudet

Pekka Ervast

”Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää”. Sanalasku ilmaisee jälleensyntymästä toiseen toimivan karman eli syyn ja seurauksen lain ytimen. Nämä esitelmät pohtivat ihmisen suhdetta karmaan sekä eräitä hänen toimintansa ja elämänasenteensa karmallisia seurauksia, sairauksia. Tarkastelun kohteena ovat myös ne keinot, joiden avulla hän oppii käytännössä vapautumaan vanhasta karmastaan ja elämään elämää, joka ei synnytä uutta karmaa.

Lataa kirja

Avioliitto ja lapsen kasvatus

Avioliitto ja lapsen kasvatus

Pekka Ervast

Ihmisen henkisen kehityksen kannalta avioliittoa ja lapsen kasvatusta ja niiden päämääriä hahmottava esitelmäsarja. Kasvatusta käsittelevä osa poikkeaa ns. kasvatusoppaista, sillä Ervastin lähtökohtana on ihminen jälleensyntyvänä henkisenä olentona. Tätä taustaa vasten hän piirtää suuntaviivat kasvatukselle, joka pyrkii tukemaan ihmisessä olevaa hyvää ja kasvattamaan tulevistasukupolvista fyysisen maailman kansalaisia, jotka henkisen olemuksensa muistaen pyrkivätelämässään yhä lähemmäs Jumalaa.

Lataa kirja

Nykyisen ajan ongelma ja sen ratkaisu

Nykyisen ajan ongelma ja sen ratkaisu

Pekka Ervast

Pekka Ervast pohtii, miksi ihmiskunta ei huolimatta valtavasta kulttuuri- ja taloudellisesta kehityksestä ole löytänyt onnea. Hän selostaa, kuinka onni ja rauha ovat saavutettavissa ainoastaan asettamalla veljeys ja totuus niin yksilöiden kuin kansakuntien päämääriksi käytännön elämässä.

Lataa kirja

Johanneksen evankeliumi

Johanneksen evankeliumi

Pekka Ervast

Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista evankeliumeista siinä, että se esittää asiat mystiseltä, symboliselta kannalta enemmän kuinhistoriallisina tapahtumina. Näissä esitelmissä Ervast antaa avaimen Jeesuksenelämässä ja opetuksissa esiintyvän kristillisen mystiikan ymrnärtämiseen. Johanneksen evankeliumi johtaa lukijan pohtimaan Jeesuksen ihmetöitä ja muita siinä kuvattuja tapahtumia. Se viitoittaa myös tien ihmiselämän perustavien kysymysten äärelle tarkastelemalla mm. pahan syntyä, sen voittamista ja ikuisen elämän saavuttamisen mahdollisuutta.

Lataa kirja

Uni ja kuolema

Uni ja kuolema

Pekka Ervast

Esitelmäsarja vuodelta 1933 tarkastelee mitä ihmiselle okkultisen tiedon valossa unen aikana tapahtuu. Se kertoo myös ihmisen kuolemanjälkeisistä kokemuksista ja tiloista ja antaa viitteitä menetelmästä, jonka avulla kuolema on lopulta voitettavissa.

Lataa kirja

Gnostikot

Gnostikot

Pekka Ervast

Ervastin kuoleman jälkeen julkaistu esitelmäsarja kertoo Johanneksen seurakunnan, gnostikkojen kristinuskon tulkinnasta ja elämänymmärryksestä. Kirja syventyy tarkastelemaan erityisesti ihmiskunnan ja yksilön lunastustyötä yhtäältä Jeesus Kristuksen elämäntehtävän kannalta, toisaalta sisäisenä prosessina jokaisen yksilön elämässä. Lähtökohtanaan gnostikoiden ”pistis”, uskon määritelmä, kirja tutkii uskon elämän eri vaiheita sekä niihin liittyviä kokemuksia.

 

Lataa kirja

Ihmisyyden uskonto

Ihmisyyden uskonto

Pekka Ervast

Viiteen itsenäiseen osaan jakaantuva teos. ”Uuden ajan aamunkoitteessa” kuvailee tulevaisuuden uskontoa, sivistystä ja ihmistä. ”Olemmeko käsittäneet oikein” tutkii Teosofisen Seuran historiaa ja sen kykyä toteuttaa yhtä perusaatettaan, veljeyttä. ”Mestarit ja teosofinen liike” kertoo mestarien etsimisen ehdoista ja heidän opetuksistaan. ”Vesimiehen merkeissä” sisältää näkemyksiä vesimiehen ajan alkamisesta ja luonteesta. ”Pari päiväkysymystä” käsittelee aikansa yhteiskunnallisia oloja ja niihin vaikuttavia henkisiä virtauksia.

Lataa kirja

Jeesus Kristus, maailman vapahtaja

Jeesus Kristus, maailman vapahtaja

Pekka Ervast

Tämä kirja syventyy Jeesuksen opetuksiin eettisin äelämänohjeina. Erityisesti tarkastellaan Jeesuksen henkilön ainutlaatuisuutta ihmisenä sekä Jumalan Poikana. Ehtoollisen asettamisen ideaa tutkitaan sen syvempien ja sisempien aspektien kannalta.

Lataa kirja

Ruusu-Ristin erikoistehtävä

Ruusu-Ristin erikoistehtävä

Pekka Ervast

Viimeisissä esitelmissään Pekka Ervast tarkastelee teosofista liikettä ihmistä korkeampien voimien inspiraationa, joka ilmenee aikakausien kuluessa välillä voimakkaampana, välillä heikompana. Tässä yhteydessä suurimerkitys on ns. Valkoisella veljeskunnalla, jonka toimintaa Ervast selostaakin laajasti. Ruusu-Ristin tehtävää kirja pohtii niin teosofisen liikkeen osana kuin omana pyrkimyksenään. Viimeinen esitelmä hahmottaa uutta uskonpuhdistusta, jonka Ervast näki olevan alullaan ja jonka yhtenä tarkoituksena on kohottaa yksilöiden mieliä korkeammalle tasolle, enemmän ymmärtämään meidän jokaisen elämäntehtävää.

Lataa kirja

Jumala ja luominen

Jumala ja luominen

Pekka Ervast

”Jumala ja luominen” tutkii aurinkokuntamme muodostumista sisäisenä ja henkisenä prosessina sekä tämän sisäisen olemuksen ilmentymistä aineeseen. Edelleen se kuvaa tämän sisäisen olemuksen jakaantumista itsenäisiin osailmennyksiin, joista lopulta muodostuu kehitysalusta inhimillisen minuuden ilmentymiselle ja kehittymiselle.

Lataa kirja

Laki vaiko evankeliumi

Laki vaiko evankeliumi

Pekka Ervast

Pekka Ervast käy läpi viiden esitelmänsä kautta kristillisen kulttuurin sisäistä ristiriitaa, Kristuksen käsitettä vanhoissa kulttuureissa. Vanhan ja uuden liiton tietä sekä avaa käsitettä Tulevaisuuden totuuden temppeli.

Lataa kirja

Neljä kättä

Neljä kättä

Pekka Ervast

”Ihmiset jakaantuvat kättensä nojalla neljään eriluokkaan, – ei arvoluokkaan, vaan työryhmään”, sanoo Ervast. Tällöin käsi viittaa yksilön luontaiseen taipumukseen, joka puolestaan määräytyy ihmisen sisäisen rakenteen mukaan. Nämä neljä kättä ovat työmiehen ja taiteilijan käsi, sotamiehen käsi, auttajan ja lohduttajan käsi sekä viimeisenä hallitsijan käsi. Näitä ihmistyyppejä Ervast tarkastelee niin ulkopuolelta kuin sisäisinä, eettisinä ihanteina, joita kohti pyrkiminen on osa uuden, paremman yhteiskunnan rakentumisprosessia.

Lataa kirja

Suuri seikkailu

Suuri seikkailu

Pekka Ervast

Postuumina ilmestynyt romaani, jota Ervast itse nimitti joutsenlaulukseen. Päähenkilö, teosofi tohtori Kotka matkustaa Yhdysvaltoihin etsimään vastauksia polttaviin sisäisiin kysymyksiin ja aavistuksiin. Kirja huipentuu Kotkan voimakkaaseen sisäiseen kokemukseen oman henkisen opettajansa kanssa. Suuriseikkailu käsittelee elävässä ja keskustelevassa muodossa ennen kaikkea uuden uskonpuhdistuksen ja etiikan kysymyksiä.

Lataa kirja

Europpalaisia näköaloja

Europpalaisia näköaloja

Pekka Ervast

Ervast tarkastelee historiassa esiintyneitä pyrkimyksiä yhdistää Eurooppa sekä paneurooppalaista liikettä. Hän selventää niitä vaatimuksia, joita Euroopan mahdollinen yhdistyminen ja elämä yleensä asettavat eurooppalaiselle miehelle ja naiselle sekä koko yhteiskuntarakenteelle. Yhteiskunta jakaantuu kolmeen eri alueeseen, joiden tulisi olla toisistaan riippumattomia. Vain näin eurooppalainen yhteiskunta voisi kehittyä paremmaksi kasvuympäristöksi kansalaisilleen.

Lataa kirja

H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa

H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa

Pekka Ervast

Blavatsky-sarjan viimeinen osa antaa analyysin H.P. Blavatskyn luonteesta ja kertoo hänen kaipuustaan löytää ratkaisu olemassaolon kysymykseen. Kirja esittelee myös H.P.B.:n pääteokset Hunnuton Isis ja Salainen Oppi. Ihmisen syntyperää ja rotujen historiaa esitellään laajalti, samaten yksilön elämää niiden valossa.

Lataa kirja

Mitä on magia?

Mitä on magia?

Pekka Ervast

Ervast ei tässä kirjassaan käsitä magiaa merkityksettömiksi silmänkääntötempuiksi vaan määrittelee sen henkisen elämänkäytännöksi. Hän luo silmäyksen magian historiaan ja esittelee sen eri muotoja. Lukuisin esimerkein varustettu kirja antaa kattavan kuvan magiasta ja kertoo myös, mitense liittyy oleellisella tavalla totuudenetsijän elämään.

Lataa kirja

”H.P.B.” Neljä kuvaelmaa XIX:nen vuosisadan sfinksin elämästä

”H.P.B.” Neljä kuvaelmaa XIX:nen vuosisadan sfinksin elämästä

Pekka Ervast

Tässä näytelmässä Ervast kertoo H. P. Blavatskystä ”sisältäpäin”, hänen kokemuksiinsa eläytyen. Lukija saa käsityksen siitä valtavasta, koko ihmisen ja sielunelämän käsittävästä työpanoksesta, jolla H.P.B.toteutti hänelle annettua tehtävää sisäisen maailman esteistä,”kulttuuripiirien” arvostelusta ja halveksunnasta, jopa ”ystäviensä” väärinkäsityksistä huolimatta.

Lataa kirja

Sivu 3 / 5