JULKAISUT - Kirjat


Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura

Ruusu-Ristin kirjallisuusseuran tarkoitus on julkaista ja levittää pääsääntöisesti teosofista ja Ruusu-Ristiläistä teosofiaa sisältäviä kirjoja ja lehtiä.

Lue lisää...

Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran kustantamia kirjoja on saatavilla:
Sivu 2 / 4
Jeesus Kristus ihmisenä ja jumalana

Jeesus Kristus ihmisenä ja jumalana

Pekka Ervast

Ervastin viimeisiä esitelmäsarjoja, jossa hän tarkastelee Jeesusta henkilönä inhimillisine elämänkokemuksineen ja Jumalan Poikana. Laajalti käsitellään myös Jeesuksen suhdetta karman lakiin ja sitä sisäistä kehitystä,jonka seurauksena ihminen vapautuu karmasta. Tämä edellyttää, että hän oppii käytännön elämässä noudattamaan Jeesuksen elämänohjeita ja tekemään rakkaudentekoja. Vasta silloin hänessä voi herätä Jumalan Poika ja hän voi askel askeleelta kulkea vapautta kohti.

Lataa kirja

Jeesus Kristus, maailman vapahtaja

Jeesus Kristus, maailman vapahtaja

Pekka Ervast

Tämä kirja syventyy Jeesuksen opetuksiin eettisin äelämänohjeina. Erityisesti tarkastellaan Jeesuksen henkilön ainutlaatuisuutta ihmisenä sekä Jumalan Poikana. Ehtoollisen asettamisen ideaa tutkitaan sen syvempien ja sisempien aspektien kannalta.

Lataa kirja

Johanneksen evankeliumi

Johanneksen evankeliumi

Pekka Ervast

Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista evankeliumeista siinä, että se esittää asiat mystiseltä, symboliselta kannalta enemmän kuinhistoriallisina tapahtumina. Näissä esitelmissä Ervast antaa avaimen Jeesuksenelämässä ja opetuksissa esiintyvän kristillisen mystiikan ymrnärtämiseen. Johanneksen evankeliumi johtaa lukijan pohtimaan Jeesuksen ihmetöitä ja muita siinä kuvattuja tapahtumia. Se viitoittaa myös tien ihmiselämän perustavien kysymysten äärelle tarkastelemalla mm. pahan syntyä, sen voittamista ja ikuisen elämän saavuttamisen mahdollisuutta.

Lataa kirja

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme

Pekka Ervast

Tässä 1924 julkaistussa kirjasessa Ervast muistuttaa kuulijoitaan veljeydestä ja suree sen unohtumista monissa teosofipiireissä ensimmäisen maailmansodan aikana. Pääasiassa kirja esittelee Mahatma Gandhin elämää, työtä ja vaikuttimia. Se kertoo eläytyen Gandhin suuresta yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä hänen laajakatseisesta ja suvaitsevasta elämänymmärryksestään.

Lataa kirja

Jumala ja luominen

Jumala ja luominen

Pekka Ervast

”Jumala ja luominen” tutkii aurinkokuntamme muodostumista sisäisenä ja henkisenä prosessina sekä tämän sisäisen olemuksen ilmentymistä aineeseen. Edelleen se kuvaa tämän sisäisen olemuksen jakaantumista itsenäisiin osailmennyksiin, joista lopulta muodostuu kehitysalusta inhimillisen minuuden ilmentymiselle ja kehittymiselle.

Lataa kirja

Jumala ja onni

Jumala ja onni

Pekka Ervast

”Jumala ja onni” on Pekka Ervastin parhaita ja eheimpiä teoksia. Se osoittaa johdonmukaisella tavalla, miten totuutta etsivä ihminenvoi päästä henkilökohtaiseen, kouriintuntuvaan kokemukseen siitä, että Jumala onolemassa ja rakastaa häntä ja kaikkia ihmisiä muuttumattomalla rakkaudella. Tämäkirja antaa ruusuristiläisen maailmankatsomukseen vähemmän tutustuneellekin selkeän kuvan siitä, mihin Ruusu-Risti pohjimmiltaan pyrkii.

Lataa kirja

Jumalallinen suunnitelma ja teosofia käytännössä

Jumalallinen suunnitelma ja teosofia käytännössä

Pekka Ervast

Ervast selvittää paljon väärinkäsityksiä aiheuttanuttakäsitettä ”Jumalainen suunnitelma”, jonka sisältö on ihmisen kasvaminen täydelliseksi. Elämänasenne, jota tämä kasvu edellyttää, on käytännöllinen. Sen ydin on, että ihminen lakkaa vastustamasta omaa kohtaloaan ja velvollisuuksiaan;päinvastoin hänen tulee ottaa kiitollisena vastaan mitä elämä hänelle tarjoaa. Näinhän ikäänkuin lunastaa oman paikkansa elämässä. Vastaanottavaiselle ihmiselle elämä tarjoaa yhä suurempia tehtäviä, jotka tuovat mukanaan yhä syvempiä kokemuksia, onnea ja rauhaa.

Lataa kirja

Jumalan valtakunnan salaisuudet

Jumalan valtakunnan salaisuudet

Pekka Ervast

Kirja valottaa Jeesuksen ajatusta taivasten valtakunnasta ja esittää niitä vaatimuksia, joita ihmiselle asetetaan jos hän mielii tuon valtakunnan löytää. Taivasten valtakunta ei ole mikään paikka tuolla ylhäällä vaan tajunnantila, jonka ihminen voi saavuttaa kehittämällä itselleen vaadittavat sielulliset ominaisuudet.

Lataa kirja

Kalevalan avain

Kalevalan avain

Pekka Ervast

Yksi Ervastin keskeisimpiä teoksia, jossa hän tarkastelee kansalliseepostamme ainutlaatuisella tavalla ja auttaa lukijaa ymmärtämään Kalevalamme ”syviä vesiä” ja sen yhteyttä maailman muihin suuriin pyhiin kirjoihin. Ainutlaatuinen tutkimus suomalaisesta pyhästä kirjasta ja eeppoksesta Kalevalasta. Pekka Ervast nostaa esiin muinaisen suomalaisen tietäjäviisauden mikä on kätkettynä Kalevalassa. Hän rinnastaa Kalevalamme muihin tunnettuihin eepoksiin ja pyhiin kirjoihin. Ja osoittaa kuinka Kalevalasta on löydettävissä kätkettynä elämän ja kuoleman jumalallisia mysteerioita, se on kirja joka antaa totuudenetsijälle avaimia saavuttaa ja tuntea yliluonnollista tietoa.

Lataa kirja

Karma ja sairaudet

Karma ja sairaudet

Pekka Ervast

”Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää”. Sanalasku ilmaisee jälleensyntymästä toiseen toimivan karman eli syyn ja seurauksen lain ytimen. Nämä esitelmät pohtivat ihmisen suhdetta karmaan sekä eräitä hänen toimintansa ja elämänasenteensa karmallisia seurauksia, sairauksia. Tarkastelun kohteena ovat myös ne keinot, joiden avulla hän oppii käytännössä vapautumaan vanhasta karmastaan ja elämään elämää, joka ei synnytä uutta karmaa.

Lataa kirja

Kirkko-ekleesia

Kirkko-ekleesia

Pekka Ervast

Ervast palauttaa lukijan mieleen kirkon alkuperäisen tarkoituksen ja tehtävän, joista nykykirkkomme on aikojen saatossa loitontunut. Hänkäsittelee kirkkoa sen jäsenten muodostamana yhteisönä, yhteiskunnallisena laitoksena sekä mysteeriolaitoksena, jonka tehtävänä on auttaa yksilöä eteenpäin kristillisellä itsekasvatuksen tiellä.

Lataa kirja

Kirkonopin teosofia

Kirkonopin teosofia

Pekka Ervast

Nämä lyhyehköt, tiiviit esitelmät palauttavat kristillisen dogmatiikan opinkappaleille niiden alkuperäisen hengen. Kristillisten kirkkojen usein ahtaista ja ulkokohtaisista tulkinnoista poiketen Ervast löytää dogmatiikasta ikuisen viisauden ja muuttumattoman tiedon, jonka turvin ihminen voi lopulta saavuttaa kirkastuksen.

Lataa kirja

Kiusausten koulussa

Kiusausten koulussa

Pekka Ervast

Esitelmäsarja, jossa Ervast tutkii entisajan mysteeriolaitosten vihkimyskokeiden vastineita nykyihmisen elämässä. Elämän maakoe,tuli-, vesi- ja ilmakoe ovat etappeja ihmisen sisäisen kehityksen tiellä ja niiden läpäiseminen edellyttää eettisten elämänasenteiden sisäistämistä. Kokeet suoritettuaan ihminen muuttuu elämän pojaksi, jolla on kyky auttaa veljiään ja tuottaailoa ympäristölleen.

Lataa kirja

Kristuksen toinen tuleminen

Kristuksen toinen tuleminen

Pekka Ervast

Vuonna 1925 pidetty esitelmä kuvaa alkanutta uutta aikakautta, jonka henkenä on uskonnollisen totuuden etsiminen. Se luonnehtii uuden ajan totuudenetsijälle avautuvia totuuksia, joista tärkein on kokemusperäinen tieto Kristuksen toisesta tulemisesta. Tämä ei tapahdu fyysisesti vaan sisäisesti ihmisen löytäessä Kristuksen hengessään.

Lataa kirja

Kristuksen tutkimaton rikkaus

Kristuksen tutkimaton rikkaus

Pekka Ervast

Tämä kirja kertoo ihmiskunnan ja yksilön suhteesta Kristukseen ja valottaa Kristuksen tehtävää ja pyrkimyksiä menneinä aikakausina. ”Kristus” on elävä mutta persoonaton kosminen Kristusprinsiippi. – Myös Jeesuksen suhdetta Kristukseen tutkitaan, samoin niitä ihmiselämän vaiheita, jotka luonnostaan ovat otollisimpia Kristuksen vastaanottamiseen.

Lataa kirja

Kristus meissä

Kristus meissä

Pekka Ervast

Kirja Kristuksen vaikutuksesta ihmiselämään sen eri kehitysvaiheissa. Jeesuksen elämää tarkastellaan esimerkkinä kristusvoimien ilmenemisestä totuudenetsijän elämässä. Se kuvataan symbolisena näytelmänä, jokatoistuu erilaisine kokemuksineen totuudenetsijän elämänvaiheissa.

Lataa kirja

Kuinka soisin maatani hallittavan

Kuinka soisin maatani hallittavan

Pekka Ervast

Ervast osoittaa laaja-alaisuuttaan tässä yhteiskunnallisia kysymyksiä tarkastelevassa kirjasessa. Teoksessa on lukuisi aoivalluksia, jotka tuntuvat erityisen ajankohtaisilta tänään. Mielenkiintoinen on Ervastin hahmottama kolmijakoinen yhteiskuntamalli, joka keskeisissä kohdissaan yhdentyy toisen suuren tutkijan, Rudolf Steinerin näkemyksiin, vaikka kumpikin päätyi teoriaansa omien havaintojensa kautta.

Lataa kirja

Kuka auttaa meitä kuolemassa

Kuka auttaa meitä kuolemassa

Pekka Ervast

Kuolemaan liittyviä vastaamattomia kysymyksiä on monia. Sentähden kuolema on useimmille meistä pelottava asia. Ervast puhuu kuolemasta luonnollisella tavalla ja avaa silmämme näkemään myös kuolemanjälkeistä todellisuutta, ”kuoleman kulttuuria”. Hän selvittää myös Kristuksen ja kuoleman välistä suhdetta ja sitä valtavaa elämänmuutosta, jonka ihminen kokee vastaanottaessaan Kristuksen.

Lataa kirja

Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä

Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä

Pekka Ervast

Mitä tapahtuu ihmisen tajunnalle kun hän kuolee? Millaista on kuolemanjälkeinen elämä? Voiko siitä mitään tietää?

Kautta historian on ollut kertomuksia ihmisistä, jotka ovat käyneet vainajien valtakunnassa ja kertoneet mitä ovat nähneet. Heitä ovat olleet eri kulttuurien näkijät ja tietäjät. Yksi heistä oli suomalainen henkinen opettaja Pekka Ervast.

Tähän kirjaan on koottu Ervastin opetuksia, joissa hän kertoo millaisia eri vaiheita ja tiloja ihminen kokee siirryttyään rajan taakse.

Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä (2. painos)

Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä (2. painos)

Pekka Ervast

Mitä tapahtuu ihmisen tajunnalle kun hän kuolee? Millaista on kuolemanjälkeinen elämä? Voiko siitä mitään tietää?

Kautta historian on ollut kertomuksia ihmisistä, jotka ovat käyneet vainajien valtakunnassa ja kertoneet mitä ovat nähneet. Heitä ovat olleet eri kulttuurien näkijät ja tietäjät. Yksi heistä oli suomalainen henkinen opettaja Pekka Ervast.

Tähän kirjaan on koottu Ervastin opetuksia, joissa hän kertoo millaisia eri vaiheita ja tiloja ihminen kokee siirryttyään rajan taakse.

2. painos, 2021

Lataa kirja

Laki vaiko evankeliumi

Laki vaiko evankeliumi

Pekka Ervast

Pekka Ervast käy läpi viiden esitelmänsä kautta kristillisen kulttuurin sisäistä ristiriitaa, Kristuksen käsitettä vanhoissa kulttuureissa. Vanhan ja uuden liiton tietä sekä avaa käsitettä Tulevaisuuden totuuden temppeli.

Lataa kirja

Mitä on kristinusko?

Mitä on kristinusko?

Pekka Ervast

Kolme varhaisesitelmää, jotka tarkastelevat Jeesuksen henkilöä jumalana ja ihmisenä, Jeesuksen oppia sekä kristinuskon salaista puolta. Jeesus opettaa, että on olemassa ihmeellinen henkinen elämä jonka ensimmäinen askel on, että ihminen uskoo itsessään olevaan hyvään ja kasvattaa sitä. Näin hän astuutielle, joka avaa hänelle omakohtaisina kokemuksina mm. Raamatun kertomukset Aatamista ja Eevasta, Mariasta ja Kristuksesta. Ervast antaa lukijalle myös avaimet näiden kokemusten ymmärtämiseen.

Lataa kirja

Mitä on magia?

Mitä on magia?

Pekka Ervast

Ervast ei tässä kirjassaan käsitä magiaa merkityksettömiksi silmänkääntötempuiksi vaan määrittelee sen henkisen elämänkäytännöksi. Hän luo silmäyksen magian historiaan ja esittelee sen eri muotoja. Lukuisin esimerkein varustettu kirja antaa kattavan kuvan magiasta ja kertoo myös, mitense liittyy oleellisella tavalla totuudenetsijän elämään.

Lataa kirja

Mitä on vapaus?

Mitä on vapaus?

Pekka Ervast

Kirjassa Mitä on vapaus Pekka Ervast puhuu ihmisen tahdon vapaudesta käytännölliseltä kannalta kuvaten elävästi, kuinka omantunnon vapaus tunnustettiin 1500- luvulla ja poliittinen yhdenvertaisuus 1700-luvulla.  Kolmas saavutus olisi taloudellinen vapaus. Sitä onkin koetettu ratkaista 1900-luvulla. Kysymyksiä selvitellessään P. E. koskettelee monia ajankuvansa ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita, kuten esimerkiksi Euroopan Yhdysvaltoja sekä kolmijakoaatetta, jonka ajatuksena on mm. se, että kulttuurielämä saataisiin vapaaksi poliittisesta painostuksesta. Ne yksilöt, jotka tuntevat sydämessään, omassatunnossaan ja järjessään rakkauden velvoituksen, voivat toimia esimerkin näyttäjinä.

Lataa kirja

Neljä kättä

Neljä kättä

Pekka Ervast

”Ihmiset jakaantuvat kättensä nojalla neljään eriluokkaan, – ei arvoluokkaan, vaan työryhmään”, sanoo Ervast. Tällöin käsi viittaa yksilön luontaiseen taipumukseen, joka puolestaan määräytyy ihmisen sisäisen rakenteen mukaan. Nämä neljä kättä ovat työmiehen ja taiteilijan käsi, sotamiehen käsi, auttajan ja lohduttajan käsi sekä viimeisenä hallitsijan käsi. Näitä ihmistyyppejä Ervast tarkastelee niin ulkopuolelta kuin sisäisinä, eettisinä ihanteina, joita kohti pyrkiminen on osa uuden, paremman yhteiskunnan rakentumisprosessia.

Lataa kirja

Sivu 2 / 4