Ruusuristin tarkoitus

Ruusu-Ristin tarkoitus

Ruusu-Risti lukeutuu teosofiseen liikkeeseen ja sen on perustanut Pekka Ervast (1875-1934) 14.11.1920 Helsingissä.

Elämän perimmäisistä kysymyksistä on ollut ja on yhä vieläkin mitä erilaisimpia käsityksiä ja uskomuksia, jotka eivät ole yhtä luonnon tosiasioiden kanssa. Totuuden tietäjien, mestarien muodostaman Valkoisen Veljeskunnan valtuuttamana lähettiläänä Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) sai tehtäväkseen julistaa maailmalle tietäjien ikuista jumalallista elämän viisautta, joka nykyään tunnetaan teosofian nimellä.

Teosofia tarkoittaa jumalviisautta, joka sisältää mm. seuraavat luonnon tosiasiat:

Oikea käsitys Jumalasta. Elämän ja olemassaolon ikuisena perustana on aina ollut ja tulee aina olemaan henkinen todellisuus. Se on kosminen, kaikkiallinen ja häviämätön perusvoima. Se on energia, joka on olemukseltaan hyvyyttä, kauneutta, pyhyyttä, kosmista tietoisuutta, kaiken voittavaa rakkautta, kaikenyhteyttä, sekä kuolemattomuutta ja ikuista elämää. Tämä kaikkialla oleva jumaluus yhdistää koko universumin yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi - ykseydeksi. Näin ollen me kaikki ihmisetkin olemme veljiä keskenämme riippumatta mistään ulkonaisista seikoista.

Ihminen on olemukseltaan paljon enemmän kuin fyysinen keho. Hän on sielullinen eli persoonallinen olento, jonka sieluun kuuluvat hänen ajatus- ja tunneolemuksensa. Todelliselta kuolemattomalta ydinolemukseltaan ja mahdollisuuksiltaan ihminen on henkinen ja jumalainen olento. Hän on jumalan poika, mikrokosmos eli pienoismaailma, johon on kätkettynä kaikki makrokosmoksen eli maailmankaikkeuden salaisuudet ja voimat. Ihminen on olemassa sitä varten, että hän tulisi tietoiseksi tästä jumalallisesta olemuksestaan. Ihmisen tehtävä on pyrkiä saavuttamaan tietoinen yhteys tähän suureen kaiken yhdistävään jumalalliseen ikuiseen elämään ja toteuttaa sitä täällä fyysisessä maailmassa. Ihmisellä on olemassaolossaan pitkä kehitysprosessi jumalihmisen täydellisyyden saavuttamiseksi.

Ihminen on jälleensyntyvä olento, joka minuutena yhä uudelleen syntyy maan päälle kehittyäkseen suurta päämäärää kohti. Elämä on siis koulu, jota on käytävä ja tie, jota on kuljettava. Luonnossa vallitsee syyn ja seurauksen eli karman laki, jonka alainen ihminen on. Ihminen on itse vastuussa ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan, joiden seuraukset jokainen itse saa kohdata ja kantaa tulevissa maanpäällisissä elämissään - ja monesti jo samassa elämässään. Karman lain eräänä tehtävänä on ohjata ihmistä elämäntiellä eteenpäin usein myös kärsimyksen ja vaikeuksien kautta, jotka kohtaavat ihmistä seurauksina edellisissä elämissä luoduista syistä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös karman oikeudenmukaisen lain mukaan saa niittää.

Totuudenmukainen käsitys kuolemanjälkeisistä tiloista, joihin jokainen ihminen joutuu maanpäällisten elämien välillä. Ikuista helvettiä tai kadotusta ei ole olemassa, vaan kuolemanjälkeiset tilat ovat riippuvaisia ihmisen omasta sisäisestä kehityksestä. Useimpien ihmisten kohdalla kuolemanjälkeinen elämä jakautuu pääasiassa kahteen vaiheeseen. Ensiksi kiirastuleen eli elämään tuonela- eli astraalimaailmassa, jossa ihminen luonnon pakosta joutuu läpikäymään oman alemman persoonallisen sielunelämänsä puhdistumisprosessin. Toiseksi taivasosuuteen ns. taivasmaailmassa, joka on korkeampaa persoonallista sielunelämää – ei siis ikuista henkistä elämää minuuden maailmassa eli mentaalimaailmassa. Taivasmaailma on ihmiselle lepoa, onnea, työskentelyä rakkaimpien harrastusten parissa sekä uuden ylevämmän maanpäällisen elämän ihannoimista.

Tieto siitä, että on olemassa Valkoinen Veljeskunta, hengessä kehittyneiden täydellisyy- den saavuttaneiden jumalihmisten, mestareiden muodostama pyhäinyhteys. Sen jäsenistä osa elää näkyvässä ja osa näkymättömässä maailmassa, he kaikki tekevät uhrautuvaa työtä ihmiskunnan henkisen kehityksen eteenpäin viemiseksi.

Ihmisen ei tule uskoa sokeasti mihinkään eikä jäädä uskovaisen asteelle. Ihmisen on mahdollista kehittyä tietäjäksi, jolle mikään luonnossa ei ole salattua.

Helena Petrovna Blavatskyn aloittaman teosofisen työn pohjalta ja sen jatkoksi Pekka Ervast perusti Ruusu-Risti järjestön. Blavatsky korosti, että kaikissa maailman suurissa uskonnoissa on kysymys samoista ikuisista totuuksista, kunhan vain perehdytään kunkin uskonnon perustajan alkuperäisiin opetuksiin. Tämä on välttämätöntä, koska kaikki maailman suuret uskonnot ovat aikojen kuluessa ja tietämättömien ihmisten käsissä rappeutuneet ja muuttuneet alkuperäisistä opetuksistaan, tarkoitusperistään ja viisaudestaan. Kaikissa uskonnoissa on tapahduttava reformaatio ja on palattava alkuperäiseen sanomaan.

Ruusu-Ristiä perustettaessa sen perustaja-johtajan Pekka Ervastin eräänä keskeisenä päämääränä oli aloittaa Suomessa uuden uskonpuhdistuksen työ alkuperäisen kristinuskon, Jeesus Kristuksen omien opetusten ja elämänymmärryksen kirkastamiseksi. Pekka Ervast oli itse syvällisesti kokenut ja tajunnut Kristus-elämän ja kristinuskon mysteerit. Ruusu-Ristissä on ymmärretty Jeesus Kristus pätevimmäksi ja viisaimmaksi oppaaksi ja opettajaksi, ihmiseksi, joka on saavuttanut suurimman täydellisyyden yhtymällä täysin kosmiseen todellisuuteen, Kristus-tajuntaan ja Jumalaan. Jeesus Kristus oli ensimmäinen joka saattoi sanoa, että isä ja minä olemme yhtä. Hän aloitti uuden aikakauden ihmiskunnan henkisessä kehityksessä - ns. uuden liiton, mikä merkitsee helpompaa tietä elämän ikuisen todellisuuden, Jumalan tuntemiseen.

Jeesus Nasaretilaisen elämänohjeet on selvimmin tuotu julki Vuorisaarnassa, sen viidessä käskyssä. Ne tähtäävät siihen, että ihminen etsisi Jumalaa ylinnä kaikkea, että hän pystyisi rakastamaan sillä rakkaudella, jolla Jeesus Kristuskin rakasti. Tämä ihmisen kuolematon ydinolemus - Kristus meissä tai Jumala meissä - on ihmisen ainut todellinen vapahtaja. Muuta lopullista turvaa ja pelastusta ihmisellä ei ole, kuin että hän pääsee tietoiseen yhteyteen Jumalan kanssa eli löytää totuuden, Kristuksen itsestään. Tämä on ollut kaiken todellisen henkisen pyrkimyksen ydin ja alkuperäinen idea kaikissa uskonnoissa kautta maailman.

Nimi Ruusu-Risti viittaa rosenkreutzilaisiin traditioihin eli okkultismin länsimaiseen suuntaukseen. Se liittyy Jeesus Kristuksen ja jokaisessa ihmisessä olevan kosmis-mystisen Kristuksen eli Jumalan Pojan, ihmisen tosi Itsen ja ydinolemuksen mysteereiden tutkimiseen. Tärkeänä ohjeena on vanha kreikkalainen viisaus: ”Ihminen, tunne itsesi”, koska itsen tuntemiseen perustuu Jumalan tunteminen ja kaikki todellinen elämän viisaus.

Ihminen voi tulla totuudenetsijäksi ja astua valon lähteelle vievälle tielle, joka johtaa kaiken takana ja kaikkialla aina läsnä olevan ikuisen kosmisen elämän, Jumalan, totuuden tuntemiseen. Tämä on välttämätön edellytys kuoleman voittamiseksi sekä ikuisen elämän ja onnen saavuttamiseksi. Kulkemalla eettistä tietä ihminen tekee tilaa todelliselle elävälle rakkaudelle itsessään ja kykenee omalta osaltaan tulemaan tietämättömän ja vaikeuksia täynnä olevan ihmiskunnan auttajaksi ja palvelijaksi.

Tulevaisuuden kulttuuri tulee olemaan laadultaan yhä enemmän henkistä. Tämä on seurausta siitä, että yhä useampi ihminen pääsee sisäisessä olemuksessaan osalliseksi Suuren Jumalallisen elämän inspiraatiosta. Sama kaikkiallinen elämän henki, Jumala, Kosminen Kristus on ollut ja tulee aina olemaan se tyhjentymätön Elämänlähde, josta ovat ammentaneet ihmiskunnan suurimmat nerot luodessaan jotain kuolematonta. Niin taiteilijat, säveltäjät, runoilijat, kirjailijat kuin tiedemiehet ja keksijät, mutta ennen kaikkea totuudenetsijät ja henkisen tien kulkijat sekä ihmiskunnan suurimmat hyväntekijät; profeetat, apostolit, tietäjät. Tätä elämän vettä ja kosmista tajuntaa ammentamaan sekä Jumalaa kokemaan on kutsuttu jokainen ihminen. Ruusu-Ristin tehtävä on valmistaa uutta aikaa ihmiskunnalle.

Raimo Hätönen